Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym

-REGULAMIN-

Sklep internetowy fan-store.pl działający pod adresem http://www.fan-store.pl („Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez firmę:

FILIP STORE Sp. z o. o.
Klasná 959/19A
720 00 Ostrava
Republika Czeska
REGON: 08615055
NIP: CZ08615055
wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostravie (Republika Czeska), dział C, numer 80144.
Telefon kontaktowy: +48 575 409 653 (8-14)
E-mail: sklep@fan-store.pl
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

DEFINICJE

Spółka – FILIP STORE Sp. z o. o., Klasná 959/19A, 720 00 Ostrava-Hrabová.
Klient Sklepu – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie z art. 331 § 1 kodeksu cywilnego.
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Ostrawie przy ul. Nádražní 20, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, lub kartą kredytową.
Konto logowania – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego użyte są w celach informacyjnych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§1 Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.fan-store.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
2. W Koszyku Klient wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość, ewentualnie wpisuje posiadany kupon rabatowy lub może wykorzystać kartę podarunkową.
3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, „KOSZYK”, „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, „SPOSÓB ZAPŁATY”, „DOSTAWA, „DANE PODSTAWOWE”, „DANE FAKTURY” „NEWSLETTER”, „AKCEPTACJA WARUNKÓW, „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
- oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
- niniejszy Regulamin,
- oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
- pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
- wzór formularza odstąpienia od umowy.
5. Przedmiot zamówienia dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
6. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
8. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient posiada uprawnienie do:
a) anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) an
ulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w §9 poniżej.
10. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§2 Ceny produktów

1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§3 Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą obejmować rezygnację z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
2. Zmian można dokonywać kontaktując się ze Spółką drogą:
a) elektroniczną: sklep@fan-store.pl
b) telefoniczną: +48 575 409 653
3. Klient może odstąpić od umowy przed wysyłką towaru, jednak tylko formą pisemną na adres e-mail sklepu sklep@fan-store.pl. W przypadku że zamówienie nie zostanie anulowane przed wysyłką, a paczka zostanie nadana, sklep będzie dochodził od klienta kosztów wysyłki w wysokości 25 zł na rachunek bankowy sklepu w przypadku nieodebrania takiej przesyłki.
 

§4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty można dokonać:
a) gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym,
b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego,
c) przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie tygodnia od chwili złożenia zamówienia. W razie nie wniesienia zapłaty, złożone zamówienie zostanie anulowane.
6. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

§5 Czas realizacji zamówień

1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:
a) czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Orientacyjny czas kompletowania zamówienia podany jest na karcie produktowej każdego produktu,
b) dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

§6 Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. Reklamację należy odesłać na nasz adres w Cieszynie za pośrednictwem poczty (przesyłką ekonomiczną). W przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient ma możliwość skorzystania z protokołu reklamacyjnego dostępnego pod LINKIEM.

§7 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką, w sposób odpowiedni do §3 ust. 2 powyżej.
2. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym produkt, za wyjątkiem prasy, rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może dokonać zwrotu zakupionych produktów na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym. Wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy dołączany jest każdorazowo do przesyłki.
4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej pocztą lub kurierem w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od odbioru. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na nasz adres w Cieszynie.
5. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
7. Klient ma możliwość skorzystania z protokołu reklamacyjnego dostępnego pod LINKIEM.
8. W wypadku dokonania odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, w szczególności kosztów przesyłki towaru do sklepu.
9. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§9 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 

§10 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (dalej zwane „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne: przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji;
d) zestawy promocyjne: przy zakupie – wyłącznie na stronie produktowej – zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym, to znaczy, że warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
7. Przy reklamacji Klient może zareklamować jeden produkt z pakietu lub zestawu promocyjnego zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas po uwzględnieniu udzielonego rabatu związanego ze sprzedażą produktu w pakiecie lub zestawie promocyjnym.
8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, zwrot, o którym mowa w §8 powyżej, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości zwrócenia pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
9. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§11 Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest FILIP STORE Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrawie (720 00), ul. Klasna 959/19A (Republika Czeska).
4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
5. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

§12 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.
2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter, kontaktując się ze Spółką.
 

§13 Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy. Spółka udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności pod adresem FILIP STORE, Klasná 19a/959, Ostrava, 720 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@fan-store.pl

1. Dane zbierane przez sklep internetowy

a) Rejestracja – zbierane dane

 1. Klient podczas rejestracji podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 2. Klient podaje swoje dane dobrowolnie.
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

b) Transakcja zakupu – zbierane dane

Dodatkowo podczas dokonywania transakcji zakupu klient wskazuje następujące dane: NIP, REGON, Spółka.

c) Automatyczne zbieranie danych

 1. Rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, adres IP oraz nazwa domeny są zbierane automatycznie podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”).
 2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego, takie jak adres e-mail, dane adresu IP.
 3. W przypadku dobrowolnego umieszczenia komentarzy na stronie Sklepu Internetowego są zbierane przez Sklep Internetowy następujące dane Klientów: nick, pseudonim i inne.

2. Sposób wykorzystywania danych przez Sklep internetowy

 1. Klient, który chce złożyć zamówienie może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie Internetowym. Sklep Internetowy będzie wykorzystywał dane podane przez Klienta podczas rejestracji tylko do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.
 2. Podczas transakcji zakupu dane wskazane przez Klienta będą wykorzystywane przez Sklep Internetowy tylko do realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. W celu realizacji zamówienia dane Klienta udostępniane są innym podmiotom takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
 4.  Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Sklepu Internetowego, dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 5. Do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego mogą być wykorzystane dane zbierane automatycznie.
 6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 7. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 8. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

3. Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, zaniechanie, przetwarzanie, usuwanie danych

 1. Dane osobowe, które są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, mogą zostać uzupełnienie, uaktualnione, sprostowane na wniosek Klienta. Ma on również prawo do żądania zaniechania ich przetwarzania lub usunięcia. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Dane podane w systemie Sklepu Internetowego mogą zostać samodzielnie zmienione przez Klienta.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

4. Usuniecie konta

Usunięcie danych przez Klienta, który założył konto w Sklepie Internetowym, może nastąpić w każdym wypadku poprzez złożenie wniosku o usunięcie konta. Złożenie wniosku, na podstawie którego dojdzie do usunięcia konta, jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

5. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego nie jest zaszyfrowana. 

6. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu www.fan-store.pl

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

§14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Spółka dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
5. W celu prawidłowego korzystania z serwisu www.fan-store.pl wymagane są:
  a) system operacyjny WINDOWS XP lub systemy nowsze, lub systemy z rodziny LINUX oraz
  b) przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.X lub wersja nowsza, FIREFOX 2.0 lub wersja nowsza, OPERA 6 lub wersja nowsza, Google Chrome 2.0 lub wersja nowsza.
6. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w www.fan-store.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
7. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego.
8. Klient ma obowiązek przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2014 roku.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.fan-store.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
11. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 14 niniejszego rozdziału.
12. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),
b) ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

MenuX

Ustawienia Cookies
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookie, które pomagają nam w jej ulepszaniu. Abyśmy mogli korzystać z plików cookie, musisz nam na to zezwolić. Klikając przycisk "OK, zgadzam się", wyrażasz na to zgodę.

Ustawienia Ok, zgadzam się
×
Ustawienia plików cookies

Pliki cookie to małe pliki przechowywane przez strony internetowe (w tym naszą) w Twojej przeglądarce internetowej. Zawartość tych plików jest wymieniana między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami, a także serwerami naszych partnerów. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, inne są potrzebne do celów marketingowych i analizy statystycznej. Tutaj możesz ustawić, których plików cookie możemy używać.

Wymagane cookies
Wymagane cookies

Są to pliki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i wszystkich jej funkcji. Służą między innymi do przechowywania produktów w koszyku zakupowym, wyświetlania produktów według zainteresowania, kontrolowania filtrów, ustawień personalnych oraz ustawień zgody na używanie plików cookie. Na te pliki cookie nie jest wymagana Twoja zgoda i nie można ich wyłączyć.

Wpływa na funkcje:

 • Konfiguracyjne pliki cookie
Pokaż cookies
Nazwa cookie Rodzaj cookies Okres obowiązywania Cel
PHPSESSID Nezbytné cookies During the visit A cookie is used to store and identify a user´s unique session ID in order to manage the user´s session on the website.
Analytické cookies
Wyłączone Włączone
Analytické cookies

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć wydajność naszej witryny internetowej i naszych kampanii reklamowych. Za ich pomocą określamy liczbę wizyt i źródła odwiedzin naszej witryny internetowej. Dane uzyskane za pomocą tych plików cookie są przetwarzane zbiorczo, bez użycia identyfikatorów wskazujących na konkretne osoby odwiedzające naszą witrynę internetową. Jeśli wyłączysz używanie plików cookie analitycznych dotyczących Twojej wizyty, stracimy możliwość analizy wydajności i optymalizacji naszych działań.

Wpływa na funkcje:

 • Google Analytics – analiza odwiedzin
Spersonalizowane pliki cookies
Wyłączone Włączone
Spersonalizowane pliki cookies
Używamy również plików cookie i innych technologii, aby dostosować nasz sklep do potrzeb i zainteresowań naszych klientów oraz zapewnić wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Dzięki użyciu spersonalizowanych plików cookie możemy uniknąć wyświetlania niechcianych informacji, takich jak nieodpowiednie rekomendacje produktów lub nieprzydatne oferty specjalne. Ponadto korzystanie ze spersonalizowanych plików cookie pozwala nam oferować dodatkowe funkcje, takie jak rekomendacje produktów dostosowane do Twoich potrzeb.
Marketingowe pliki cookies
Wyłączone Włączone
Marketingowe pliki cookies

Pliki cookie marketingowe (reklamowe) używane są przez nas lub naszych partnerów, abyśmy mogli wyświetlać odpowiednie treści lub reklamy zarówno na naszych stronach, jak i na stronach trzecich. Dzięki temu możemy tworzyć profile oparte na Twoich zainteresowaniach, tzw. pseudonimizowane profile. Na podstawie tych informacji z reguły nie jest możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie Twojej osoby, ponieważ używane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziesz odbiorcą treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Wpływa na funkcje:

 • Google Ads